Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti

 Výbor

 Revizní komise
 Vydavatelská rada
 Redakční rada
 Archivní sekce
 
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

  Aktuality a zprávy Společnosti

Postup podání návrhu Spolkovému rejstříku

Doporučení: Pokud rutinně neovládáte počítač a vyhledávání údajů na internetu, požádejte o pomoc při vyplnění někoho, kdo umí s počítačem pracovat. Vyplnění formuláře není sice složité, nicméně vyžaduje určité zkušenosti s prací na počítači!

Postup vyplnění tzv. „inteligentního formuláře“.

  1. Do internetového prohlížeče zadáme adresu www.justice.cz.
  2. Na stránce klikneme v levém sloupci na „Podání do veřejného rejstříku“. Po kliknutí se nám objeví okno „Veřejný rejstřík a Sbírka listin, zde klikneme na „inteligentní formulář:

  3.  Kliknutím se dostaneme na další okno:

V okně zadáme typ podávaného návrhu podle toho, zda spolek má IČ (tzn. byl již dříve registrován Ministerstvem vnitra) nebo provádíme prvozápis spolku do spolkového rejstříku (tzn. spolek nemá IČ, nebyl nikdy registrován).

U typu „Prvozápis“ (spolky bez IČ) zvolíme požadovanou právní formu „Spolek“
U typu „Změna zapsaných údajů“ (spolky, které mají IČ) je nutno zadat identifikační číslo spolku.

Údaje „Návratový kód“ si při prvním otevření „Inteligentního formuláře“ nevšímáme. Návratový kód je vygenerován při uložení vyplněných údajů ve formuláři a potřeby zavření formuláře, bez jeho dokončení a slouží k opětovnému otevření „Inteligentního formuláře“ při pokračování nebo dokončení jeho vyplnění.

Potom klikneme na „Vytvořit návrh“. Pokud podáváme návrh na změnu, objeví se nám okno, kde jsou uvedeny údaje, které má spolkový rejstřík k dispozici:

  1. Krajský soud, který spolkový rejstřík vede,
  2. Dosavadní název spolku, který musíme změnit

Pokud podáváme návrh na prvozápis musíme příslušný Krajský soud (příp. Městský soud v Praze) a název spolku vyplnit. Dále je vyplnění formuláře pro oba typy podání obdobné.

Potom klikneme na „Vyplnit předmětnou část“. V okně se objeví jednotlivé kolonky k vyplnění:

U prvních tří kolonek vpisujeme změnu údajů po kliknutí na ikonku „tužka“, která je v rámečku vpravo nahoře.

  1. Systém orgánů společnosti - zde podle stanov, které musí určit statutární orgán spolku, klikneme buď na tlačítko „Kolektivní“ nebo „Individuální“. „Individuální“ jen v případě, že stanovy výslovně uvádějí, že statutárním orgánem je předseda (spolek nemá výbor).
  2. Název – musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí také zkratka z. s.
  3. Sídlo – nejprve klikneme na „Změnit“. Musí být uvedena plná adresa, vč. PSČ Jako adresu spolku lze zvolit např. adresu funkcionáře, sídla zařízení, kde se spolek schází apod. Adresa musí být dohledatelná v registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Nejjednodušší je vyplnit RUIAN kód a kliknout na „Dohledat adresu“. RUIAN kód získáme kliknutím na http://vdp.cuzk.cz/.

Kliknutím na „Ověření adresy“ se dostaneme na okno, kde vyplníme adresu, kterou potřebujeme ověřit. Zvolíme „Územní členění“ a klikneme na „Vyhledat“

V okně, v řádku pod zadanou adresou se nám objeví ověřená adresa (příp. i více adres, pokud je zadání nepřesné):

V řádku správné adresy, ve sloupečku „Detail“ klikneme na ikonku „Lupa“. Objeví se nové okno „Adresní místo – detail“ a na stejném řádku (vpravo nahoře) nalezneme číselný kód. Je to hledaný RUIAN kód. Kód si zapíšeme (zkopírujeme) a následně ho vložíme do „inteligentního formuláře“, v kolonce „Sídlo“, do políčka RUIAN kód. Klikneme na „Dohledat adresu“ a formulář nám automaticky vyplní adresu. Vložené údaje uložíme kliknutím na políčko „Uložit“ Stejný postup použijeme také při vkládání adres funkcionářů spolku. Pokud bychom potřebovali některý údaj změnit, musíme kliknout na ikonku „Tužka“ vpravo nahoře.

Dále se v „Inteligentním formuláři“ dostaneme ke kolonce „Účely“. Zde klikneme na kolonku „Přidat“. V „Zapsat ke dni“ ponecháme „výchozí datum“ a do kolonky níže zapíšeme podle stanov účel spolku, např. Účelem spolku je sdružování zájemců o pěstování a studium kaktusů a jiných sukulentních rostlin. Opět uložíme.

V další kolonce „Předměty vedlejší hospodářské činnosti“ klikneme na „Přidat“. Opět ponecháme „Výchozí datum“. Většina spolků nemá žádnou vedlejší hospodářskou činnost, a proto zapíše např. „Spolek nemá žádnou vedlejší hospodářskou činnost“. Opět uložíme.

Dále zapisujeme:

Název nejvyššího orgánu – podle stanov: obvykle členská schůze, výroční členská schůze, valná hromada členů. Pokud stanovy neurčují jinak, zapisuje se „členská schůze“.

Statutární orgán – podle stanov: obvykle výbor (kolektivní) nebo jen předseda (individuální). Po vyplnění statutárního orgánu zapíšeme ty členy výboru, kteří jsou oprávněni, podle stanov, jednat za spolek. Klikneme na „+ přidat fyzickou osobu“ pro každého zapisovaného funkcionáře. Nejprve zapíšeme údaje o každém funkcionáři: tituly, jméno příjmení, rodné číslo (s lomítkem) státní příslušnost, rodné příjmení, stát narození, okres narození, místo narození. Adresu bydliště funkcionáře vyhledáme pomocí RUIAN kódu. Postup byl popsán výše u vyplňování sídla spolku.

Následně zapíšeme funkci (např. předseda spolku, místopředseda, jednatel), den vzniku funkce (podle zápisu volby výboru) a den vzniku členství (volitelné datum – např. den vzniku SČSPKS, tj. 2. 8. 1990) a uložíme. Pokud bychom udělali chybu, formulář nás upozorní na chybu červeným řádkem.

Počet členů statutárního orgánu – vyplníme počet zapisovaných členů (tzn. oprávněných jednat za spolek – jménem spolku).

Způsob jednání – zapíšeme podle stanov, jak funkcionáři jednají jménem spolku: např. společně, samostatně, společně nebo samostatně, tzn. každý 1 ze…(3).

Likvidátoři – nevyplňujeme.

Kontrolní orgán – zapisuje se jen tehdy, je-li uveden ve stanovách spolku, vyplňuje se stejně jako Statutární orgán. Uvádí se všichni členové kontrolního orgánu.

Rozhodčí komise – obvykle se nevyplňuje, jen pokud je uvedena ve stanovách.

Pobočné spolky – jen pokud je konkrétní pobočný spolek uveden ve stanovách, jinak se nevyplňuje.

Ostatní skutečnosti – obvykle se nevyplňuje.

Vrátíme se na začátek formuláře (horní část okna, ve kterém vyplňujeme formulář) a ze zeleně zvýrazněného řádku si opíšeme (a dobře uschováme) Návratový kód formuláře, pro případ, že budeme muset práci přerušit a k vyplňování se později vrátit. Dále se vrátíme na konec formuláře a klikneme na „Uložit“. Tím se dostaneme zpět na úvodní stranu „Inteligentního formuláře“.

V horní části na úvodní straně klikneme na „Vyplnit závěrečnou část“. V závěrečné části je vygenerováno téměř vše, raději nezasahujeme a vyplňujeme pouze „Tento návrh podává za navrhovatele/ přidat údaj“. Zde klikneme na „Vybrat osobu ze subjektu“ a objeví se nám zapsaní funkcionáři oprávnění jednat za spolek.

Klikneme na jedno z uvedených jmen a do kolonky „Označení oprávnění“ zapíšeme funkci, kterou funkcionář vykonává (obvykle předseda spolku). Pokud by návrh za spolek podával advokát, notář apod. bylo by nutno vyplnit „Tento návrh podává zástupce navrhovatele“ – pokud vyplňujete a podáváte sami, tento údaj se nevyplňuje!

Přílohy

Zapisují se listiny, které se přikládají k podání návrhu. Jednotlivé přílohy zapisujeme samostatně (+ Přidat údaj). Obvykle se přikládají:

Stanovy spolku (upravené), které obsahují minimálně to, co je uvedeno ve vzoru stanov a to, co je předmětem zápisu. Stanovy by měli podepsat funkcionáři jednající za spolek.

Zápis ze schůze nejvyššího orgánu (výroční členská schůze, členská schůze apod.), který schválil úpravu stanov, zvolil (příp. potvrdil) složení výboru (statutárního orgánu) vč. uvedení jmen a funkcí.

Čestná prohlášení členů statutárního orgánu oprávněných jednat jménem spolku. Počet podle počtu funkcionářů.

Čestná prohlášení členů kontrolního orgánu, pokud je uveden ve stanovách. Počet podle počtu členů kontrolního orgánu.

Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla spolku.

Příp. další listiny dokládající zapisované skutečnosti.

Na závěr je nutno doplnit místo a datum vyplnění formuláře.

Po vyplnění závěrečné části klikneme na dolní straně okna na „Uložit“, čímž se dostaneme zpět na úvodní stránku „Inteligentního formuláře“. V horní části najdeme ikonku „Náhled formuláře“. Doporučuji zkontrolovat všechny údaje, které jsme vyplnili. Po kliknutí na ikonku se objeví náhled formuláře ve formátu pdf. V levém sloupci formuláře jsou uvedeny zapisované skutečnosti a v pravém sloupci vymazávané skutečnosti. Je to poslední možnost provést opravy údajů ve formuláři.

Pokud je vše v pořádku, zavřeme formulář a můžeme generovat podání. Na úvodní stránce „inteligentního formuláře“ najdeme ikonku „Generovat podání“ a klikneme na ni. Tento úkon může chvilku trvat. Potom se objeví řádek „Způsob podepsání formuláře“ s volbou jak formulář podepsat. Zvolíme „Vytisknu a opatřím úředně ověřeným podpisem“. Objeví se nám vygenerovaný formulář, který si uložíme a vytiskneme. 1. vyhotovení formuláře podepisuje osoba, které podává návrh za navrhovatele (obvykle předseda spolku). Podpis musí být úředně ověřen, stejně jako přílohy (čestná prohlášení, souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla spolku).

Formulář opatřený úředně ověřeným podpisem, včetně příloh, zašlete (doporučeně) na adresu Krajského soudu nebo Městského soudu, která je uvedena v záhlaví vytištěného formuláře. Pokud je formulář správně vyplněný, měl by spolkový rejstřík Váš návrh schválit do několika dnů. Údaje, které jste do spolkového rejstříku zapsali, jsou od 1. 1. 2017 právně závazné vůči jiným osobám.

Přeji Vám hodně trpělivosti a bystré oči při vyplňování formuláře. Do 15. 12. 2016 mě můžete v případě dotazů kontaktovat na tel. č. 603 494 721 nebo e-mailem jaroslav.vich@gmail.com (i po 15. 12. 2016)

Ing. Jaroslav Vích
předseda SČSPKS
20.11. 2016


Poznámka:

Před podáním návrhu na zápis změny ve spolkovém rejstříku doporučuji všechny dokládané přílohy zkontrolovat podle zde publikovaných vzorů. Především zkontrolujte, zda obsahují minimálně údaje, které vzory obsahují.


Pokud se přesto stane a spolkový rejstřík vás svým usnesením vyzve k doplnění nebo úpravě stanov, nebo jiné přílohy, dokládající vaše podání na „inteligentním“ formuláři , postupujte podle požadavků spolkového rejstříku. V případě, že spolkový rejstřík požaduje změnit nebo doplnit stanovy spolku, změňte nebo doplňte znění stanov podle požadavků spolkového rejstříku. Na konec (za údaj, kdy a kým byly stanovy schváleny) připojte údaj na základě kterého, jste úpravu provedli, např.:

Úprava stanov (uveďte §, odst. a pod. , který spolkový rejstřík požadoval změnit), byla provedena na základě Usnesení Krajského (Městského) soudu v …………., spisová značka……, ze dne …………

Upravené stanovy podepíší všichni funkcionáři, kteří jednají jménem spolku. Opravené doklady zasílejte na spolkový rejstřík (soud) doporučeně s průvodním dopisem a uvedením spisové značky (uvedena v pravém horním rohu na první straně usnesení spolkového rejstříku).


 
  Přílohy
:
  Vzor - Stanovy spolku: DOC | PDF

  Vzor - Zápis ze schůze nejvyššího orgánu: DOC | PDF
  Vzor – Čestné prohlášení člena statutárního orgánu: DOC | PDF
  Vzor – Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla: DOC | PDF

  Postup podání návrhu Spolkovému rejstříku (tento dokument jako PDF)
 

 
 

Dokumenty SČSPKS

Stanovy SČSPKS

Zprávy z Valných hromad
Valná hromada 2000
Valná hromada 2004
Valná hromada 2008
Valná hromada 2012

Valná hromada 2016

Zprávy Archivní sekce

 

 

  

 

 


Loading
     

SČSPKS, z. s. © 1998-, aktualizováno 16.01.2017.  Webmaster Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz