Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti

 Výbor

 Revizní komise
 Vydavatelská rada
 Redakční rada
 Archivní sekce
 
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

  Orgány Společnosti

ZÁPIS o jednání řádné VALNÉ HROMADY
Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů
v sobotu 8. října 2016 v sále restaurace Pivovar Piešťany

Na Valné hromadě bylo přítomno 49 kaktusářů, z toho 24 delegátů organizací s hlasem rozhodujícím,  což bylo jen o dva DSHR méně než v r. 2012 v Plzni. Byli to delegáti z klubů: Benešov, Bratislava, Brno, Čelákovice, Děčín, Dvůr Králové nad Labem, Hodonín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Košice, Most, Nitra, Nové Zámky, Opava, Ostrava, Plzeň, Praha, Příbram, Piešťany, Roudnice nad Labem, Trenčín, Trnava, Vrútky a Zvolen.


Průběh jednání podle programu VH:

 1. Jednání VH zahájil v 13:15 h. tajemník Společnosti př. Běťák a po té zástupce pořadatelů (KK Piešťany) př. Jana Michálková, která přivítala přítomné delegáty a hosty. Přepis projevu jev příloze zápisu.

 2. Jednání VH dále řídil tajemník Společnosti př. Běťák. Byly zvoleny 3 komise potřebné k řádnému průběhu Valné hromady:
  mandátová (Berka, Cigánek, Čech)
  volební (Michálková, Pavelka, Staník)
  návrhová (Táslar, Červinka, Kunte)

 3. Zprávu o činnosti výboru Společnosti za uplynulé čtyřleté volební období přednesl předseda př. Jaroslav Vích. Plné znění zprávy je součástí příloh k tomuto zápisu.

 4. Zprávu o hospodaření přednesl př. Stuchlík. Pokles předplatitelů pokračoval i v uplynulých 4 letech. Pro srovnání: v roce 2012 jsme měli 1735 př., v roce 2016 1574 př. K datu 30.9. 2016 byl zůstatek v pokladně 302 857,84 Kč. Z toho se musí ještě uhradit mj. náklady na tisk 4. čísla časopisu K/2016. V příloze je uvedena přehledná tabulka o hospodaření v letech 2012 – 2015 doplněná komentářem hospodáře.

 5. Zprávu revizorů účtů přednesl předseda této komise př. Kubát. Revizní komise se od VH v Plzni sešla při kontrolní činnosti celkem 7x, navíc se komise zúčastnila 3 jednání výboru Společnosti, která se konala vždy v září v Chrudimi. Revize probíhaly v souladu s §4 a §5 Stanov SČSPKS. Po celé období byly veškeré účty vedeny řádně, čitelně a přehledně, vše je podloženo řádnými doklady. Z členských organizací nedošla na adresu RK žádná připomínka. Nebylo zjištěno žádné negativní jednání, které by poškozovalo některou z členských organizací. V závěru př. Kubát poděkoval př. Stuchlíkovi a prohlásil, že je S. St. je nejlepší hospodář v historii Společnosti. (Souhlasný potlesk všech přítomných na VH.)

 6. Zprávu o činnosti vydavatelské rady časopisu Kaktusy přednesl př. Běťák. Ta se schází společně s redakční radou, členů je dohromady 16. Průměrný věk VR + RR je jen 57,5 roku, kdežto prům. věk členů výboru je 61,8 roku. Účast na zasedáních v Praze je 90 %, v Chrudimi 60 %. Daří se dodržovat pravidelné termíny vydávání časopisu (15. února, 15. května, 15. srpna a 15. listopadu. Cena ročníku časopisu se ustálila na 270 Kč, při individuálním zasílání na 340 Kč. Počet odběratelů ze Slovenska byl letos 155 (necelých 10 %), jen z Prahy a Středočeského kraje máme 588 odběratelů (37 %). V hodnoceném období odešel z RR na vlastní žádost př. Odehnal a nahradil ho př. Čech (oba z KK Brno). Šéfredaktor časopisu Kaktusy př. Pavelka požádal o uvolnění z funkce, ale zůstane řadovým členem RR. Do této náročné funkce byl navržen př. Kunte, který s ní souhlasil, a v usnesení této VH byl následně i schválen. VR převzala od př. Pavlíčka vydávání oblíbeného Atlasu kaktusů, o která se aktivně stará př. Berka za pomoci ostatních členů rady. Zpráva př. Běťáka obsahuje mnoho dalších podrobností a statistických údajů o přípravě a vydáváni všech našich tiskovin, a tak i ona je ve formátu PDF v plném znění přílohou tohoto zápisu.

 7. Zprávu šéfredaktora časopisu Kaktusy přednesl př. Pavelka. K obsahu podrobné zprávy př. Běťáka doplnil jen několik poznámek a zabýval se hlavně personálním doplněním RR. Byli osloveni př. Antálek, Bohata a Česal. První ze jmenovaných by mohl být přizván k jednáním RR s odstupem jednoho roku (např. po schůzce 29. 9. 2017 v Chrudimi). Členové RR by měli vytrvat v úsilí při oslovení nových potenc. autorů, zejména kratších příspěvků a s pěstitelskou tématikou.

 8. Zprávu archivní sekce přednesl př. Vochozka. Sekce pokračuje ve své činnosti vymezené výborem. Průběžně zpracovává všechny dodané dokumenty a zprávy. Za nejzajímavější lze t. č. považovat dotazníkovou akci Výstava 2014. Úplné znění zprávy je v příloze tohoto zápisu.

 9. Informaci o stavu webových stránek SČSPKS (www.cs-kaktusy.cz) přednesl v zastoupení webmastera př. Podešvy předseda př. Vích. Webové stánky Společnosti existují již 18 let a jejich návštěvnost stránek je stále vysoká, (k datu 6. 10. 2016 369538 přístupů). Úplné znění zprávy je v příloze zápisu. Už ve zprávě VR a RR se objevila kritická připomínka, že by byla vhodná větší aktivita správce webu Společnosti, nejen čekání na to, kdo mu co pošle.

 10. Mandátová komise ověřila, že je Valná hromada usnášení schopná.

 11. Návrh změn v organizačním uspořádání Společnosti přednesl a odůvodnil př. Vích. Změny jsou zakotveny jako úprava Stanov SČSPKS. Přesnější a pokud možno jednoduchý metodický text pro další postup jednotlivých organizací bude, po úředním schválení změn, ještě v tomto čtvrtletí kal. roku zveřejněn všemi dostupnými prostředky. Společnost bude zahrnovat tzv. aktivní členy (zapsané spolky, které mají právní osobnost, tzn. jsou vedeny v evidenci u příslušných Krajských soudů a mají vlastní identifikační číslo (IČ) a členy sympatizující, tzn. subjekty, které nejsou spolky, podle §214, odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 12. Po opravě chyby v čl. IV, odst. 6a, b (zjistil př. Kůrka) Valná hromada schválila změny Stanov Společnosti, které byly nutné v souvislosti s platností nového občanského zákoníku

 13. V diskusi na VH vystoupili:
   
  • Př. Karol Novotný (KK Vrútky): Vyzval spolky, ať si založí svůj profil na Facebooku, který se jeví jako vhodné médium pro případné získávání nových mladých členů našich spolků. Jako odstupující člen revizní komise poděkoval výboru Spol. za spolupráci.
  • Př. Alexander Táslar (KK Most) krátce uvedl, jak jejich spolek propaguje pěstování K+S na školách v Ústeckém. kraji, a podal návrh, aby příští VH v roce 2020 se uskutečnila v Mostě.
  • Návrh př. Táslara podpořil př. Čech za KK Brno, které by chtělo uspořádat VH až v roce 2024, kdy bude brněnský spolek slavit 100 let činnosti.
  • Za spolupráci poděkoval výboru př. Roman Staník (KK Bratislava), který odstupuje z funkce místopředsedy výboru Společnosti.
  • Člen RR časopisu K. př. Libor Kunte (KK Děčín) upozornil na text již hotové výzvy k získávání nových předplatitelů, protože za uplynulé 4 roky jsme přišli cca o 30 % abonentů. (Skutečnost je 1735 - 1574 = 161, což je kolem 10 %. Opraveno při zápisu.)
  • Př. Červinka upozornil přítomné na existenci stále se rozvíjející databáze umístěné na webu KK Čelákovice. Jsou tam pokud možno vyčerpávající informace o předmětech naší společné záliby.
  • Př. Běťák podal informaci výboru, že poštovné za hromadnou objednávku se zvyšuje o 15 % (zvýšila Česká pošta).
  • Výbor poděkoval jmenovitě:
   Romanu Staníkovi za více jak 20 let práce pro výbor Společnosti
   Petru Pavelkovi za obětavou práci při vedení kolektivu redakční rady časopisu Kaktusy.
   Janě Michálkové a
   KK Piešťany za přípravu a uspořádání Valné hromady. Ocenil vtipnou výzdobu jednacího prostoru a pomoc při zajištění ubytování podle požadavku zúčastněných.
    
 14. Volební komise předložila návrh nového výboru na volební období 2017 – 2020, který byl zvolen v tomto složení:
  Ján Beliančin (revizní komise) – zástupce za Severní Slovensko
  Ing. Lubomír Berka – zástupce za SPKS Praha
  Ing. Ivan Běťák - Praha
  František Cigánek - Jižní Morava
  Radek Čech - Brno
  Ing. Zdeněk Červinka - Střední Čechy
  Mgr. Jan Gratias - Severozápadní Čechy
  František Halama - Jižní Slovensko
  Lumír Král - Severní Morava
  Ing. Ivan Kubát (revizní komise) – Vysočina
  Ing. Libor Kunte, PhD. - Severní Čechy
  Ing. Milan Kůrka - Západní Čechy
  Petr Metela - Brno
  Jana Michálková - Bratislava a záp. Slovensko
  Bc. Ondřej Mikeš - Severovýchodní Čechy
  Mgr. Petr Pavelka - Praha
  Pavel Pavlíček - Východní Čechy
  Ing. Zdeněk Podešva - Střední Morava
  Ing. Stanislav Stuchlík - Brno
  Miloš Šebej - Východní Slovensko
  Alexander Táslar (revizní komise) - Severní Čechy
  Ing. Jaroslav Vích - Severní Morava a Slezsko
  Jiří Vochozka - Jižní Čechy
  Mgr. Milan Zemko - Střední Slovensko

  Na ustavující schůzi nového výboru SČSPKS byli do základních funkcí schváleni:
  Předseda: Ing. Jaroslav Vích
  Místopředseda: Ing. Zdeněk Červinka (pro oblast Čechy)
  Místopředseda: Petr Metela (pro oblast Morava) – člen výboru pověřený k jednání za SČSPKS
  Místopředseda: Jana Michálková (pro oblast Slovensko)
  Jednatel: Ing. Ivan Běťák
  Hospodář: Ing. Stanislav Stuchlík
  Komise revizorů účtů byla schválena ve složení:
  Ing. Ivan Kubát (předseda)
  Ján Beliančin
  Alexander Táslar
   
 15. Po volbách nového výboru SČSPKS byl návrhovou komisí přednesen návrh na usnesení Valné hromady. Bez připomínek bylo Valnou hromadou schváleno následující USNESENÍ:
 • VH schvaluje zprávu o činnosti výboru přednesenou př. Víchem
 • VH schvaluje zprávu o hospodaření Společnosti přednesenou př. Stuchlíkem
 • VH schvaluje zprávu komise revizorů účtů přednesenou př. Kubátem
 • VH bere na vědomí zprávy: O činnosti vydavatelské a redakční rady (přenesl př. Běťák), šéfredaktora časopisu (Pavelka), správce webu (připravil Podešva, přednesl Vích) a archivní sekce (Vochozka).
 • VH schvaluje rozšíření redakční rady časopisu Kaktusy o nové členy (př. Berka, Fábián a Janeba)
 • VH schvaluje cenu časopisu pro rok 2017 ve 270 Kč za ročník a 340 Kč (při individuální odběru poštou).
 • VH projednala a schválila udělení ceny Zlatý Alberto pro rok 2017 Lumíru Královi z KK Ostrava.
 • VH projednala a schválila změny Stanov SČSPKS a návrh na nové organizační uspořádání této Společnosti. Oba dokumenty jsou přílohou tohoto zápisu z jednání VH.
 • VH pověřuje Klub kaktusářů v Mostě uspořádat příští Valnou hromadu v roce 2020.
 • Valná hromada zvolila nový výbor ve složení uvedeném v bodu 14 tohoto zápisu.
 • VH ukládá nově zvoleným členům výboru a novým členům vydavatelské a redakční rady neprodleně zaslat mailem na adresu př. Gratiase (gratias@iol.cz) své kontaktní údaje (adresa bydliště, číslo telefonu, e-mailová adresa, datum narození).
 • VH potvrdila následující složení vydavatelské a redakční rady časopisu Kaktusy:
  Ing. Ivan Běťák, Praha (předseda VR)
  Ing. Jaroslav Vích, Chuchelná (VR)
  Ing. Stanislav Stuchlík, Brno (VR)
  Ing. Miroslav Halfar, Frýdek-Místek (VR)
  Pavel Pavlíček (VR)

  Ing. Lubomír Berka, Praha (RR)
  Mgr. Jaroslav Bohata, PhD., Praha (RR)
  Radek Čech, Brno (RR)
  Ing. Petr Česal, Plzeň (RR)
  Ladislav Fábián, Nové Zámky (RR)
  Mgr. Jan Gratias, Roudnice nad Labem
  Ing. Libor Kunte, PhD., Děčín (předseda RR)
  Ph.D. Zlatko Janeba, Praha (RR)
  Mgr. Petr Pavelka, Praha (RR)
  PhDr. Rudolf Slaba, Písek (RR)
  Ing. Vladislav Šedivý, Praha (RR)
  Jiří Štembera, Poříčany (redaktor časopisu Kaktusy)
  Mudr. Vítězslav Vlk, Rokycany

 
Zapsal Mgr. Jan Gratias
Zápis ověřil: Ing. Jaroslav Vích
 
Příloha zápisu: Zprávy přednesené na VH 2016 v Piešťanech

 

Dokumenty SČSPKS

Stanovy SČSPKS

Zprávy z Valných hromad
Valná hromada 2000
Valná hromada 2004
Valná hromada 2008
Valná hromada 2012
Valná hromada 2016

Zprávy Archivní sekce

 

  

 

 


Loading
     

SČSPKS © 1998-, aktualizováno 23.09.2017.  Webmaster Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz