Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti

 Výbor

 Revizní komise
 Vydavatelská rada
 Redakční rada
 Archivní sekce
 
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

  Orgány Společnosti

ZÁPIS o jednání řádné VALNÉ HROMADY
Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů
v sobotu 15. září 2012 v sále Kulturního domu Šeříkovka v Plzni

Na Valné hromadě bylo přítomno 42 kaktusářů, z toho 26 delegátů organizací s hlasem rozhodujícím, což je zatím nejnižší účast v historii Společnosti (v roce 2008 to bylo rekordních 37 DsHR). Byli to delegáti z klubů: Brno, Čelákovice, Frenštát pod Radhoštěm, Hodonín, Chrudim, Jihlava, Jindřichův Hradec, Košice, Mladá Boleslav, Most, Nitra, Nové Zámky, Opava, Ostrava, Plzeň, Praha, Příbram, Piešťany, Rokycany, Roudnice nad Labem, Spišská Nová Ves, Tábor, Trenčín, Trnava, Vrútky a Zvolen.


Průběh jednání podle programu VH:

 1. Jednání VH zahájil v 10 hodin zástupce pořadatelů (KK Plzeň) př. Kůrka, který přivítal přítomné delegáty a hosty.

 2. Jednání VH dále řídil tajemník Společnosti př. Běťák. Byly zvoleny tři  komise potřebné k řádnému průběhu Valné hromady.

 3. Zprávu o činnosti výboru Společnosti za uplynulé čtyřleté volební období přednesl předseda př. Jaroslav Vích. V úvodu zprávy byla provedena kontrola usnesení. Plné znění zprávy je součástí přílohy k tomuto zápisu.

 4. Zprávu o hospodaření přednesl př. Stuchlík. Zvláště zdůraznil prudký pokles předplatitelů časopisu Kaktusy, zejména v roce 2011. Pro srovnání: v roce 2010 jsme měli 1929 předplatitelů, v roce 2011 již jen 1774 př. (-149!), a v letošním roce máme zatím 1735 předplatitelů. K datu 9.9. 2012 byly příjmy celkem ve výši 597 809,61 Kč a výdaje celkem 427 965,50 Kč. Zůstatek v pokladně činil 169 844,11 Kč. Z finančních důvodů letos nebyl vydán jeden speciál a je nutné rozhodnout o zvýšení ceny předplatného. Přesný stav hospodaření je v příloze zápisu.

 5. Zprávu revizorů účtů přednesl předseda této komise př. Kubát. Revizní komise se od VH ve Zlíně sešla při kontrolní činnosti celkem 7x, navíc se komise zúčastnila tří jednání výboru Společnosti, která se konala vždy v září v Chrudimi. Revize probíhaly v souladu s §4 a §5 Stanov SČSPKS. Po celé období byly veškeré účty vedeny řádně, čitelně a přehledně, vše je podloženo řádnými doklady. Z členských organizací nedošla na adresu RK žádná připomínka. Nebylo zjištěno žádné negativní jednání, které by poškozovalo některou z členských organizací. Vzhledem k poklesu stavu předplatitelů komise doporučuje výboru přijmout opatření na výdajové straně.

 6. Zprávu o činnosti vydavatelské rady časopisu Kaktusy přednesl př. Běťák. Seznámil přítomné s rozborem evidence předplatitelů v roce 2012: z počtu 1735 př. je 177 ze Slovenské republiky; 5 organizací odebírá více jak 50 kusů časopisu Kaktusy, 11 organizací nad 20 kusů, mezi individuálními odběrateli je 15 žen. Dále seznámil se statistikami dosavadního vydávání Speciálů, přičemž autoři posledního speciálu (Sukulenty čeledi Vitaceae) se vzdali autorského honoráře. Informoval o vydání poštovní známky k výročí A.V. Friče, o vydání nové propagační skládanky pro začínající pěstitele a také o převzetí vydávání Atlasů kaktusů vydavatelskou radou časopisu Kaktusy od roku 2013 (letos přechodné období ještě spolu s P. Pavlíčkem). Zdůvodnil nutnost zvýšení ceny předplatného (byla několik let beze změny) a přednesl návrh na částku 270 Kč/ročník 2013, a pro individuální odběr poštou za 340 Kč/ročník. Seznámil též přítomné s návrhy na úpravu (snížení) tarifů honorářů za příspěvky do časopisu. Během uplynulého volebního období SČSPKS se změnilo složení RR – zemřel př. J. Klikar, členy RR se stali postupně př. Berka, Fábián a Janeba, VR a RR k datu VH ukončila působení čestného člena RR Jana Říhy. Na závěr své zprávy přednesl návrh na udělení ceny Zlatý Alberto 2013 př. ing. Stanislavu Stuchlíkovi, který v příštím roce oslaví 70. narozeniny.

 7. Zprávu šéfredaktora časopisu Kaktusy přednesl př. Pavelka. Redakční rada funguje dobře a všem členům a přispěvovatelům patří poděkování. Dále rozebral problémy s vydáváním dalších speciálů a podpořil návrh na úsporná opatření v otázce platby honorářů. Plné znění zprávy je v příloze zápisu.

 8. Zprávu archivní sekce přednesl př. Vochozka. Sekce pokračuje ve své činnosti vymezené výborem a kromě zpracovávání všech dodaných dokumentů a zpráv se v posledních dvou letech zaměřila na větší propagaci své činnosti prostřednictvím webových stránek SČSPKS. Plné znění zprávy je v příloze tohoto zápisu.

 9. Informaci o stavu webových stránek SČSPKS (www.cs-kaktusy.cz) přednesl v zastoupení webmastera př. Podešvy předseda př. Vích. Webové stánky Společnosti byly začátkem roku 2012 celé přepracovány za účelem zvýšení jejich přehlednosti a byl také poněkud změněn jejich design. Kromě aktuálních čísel časopisu Kaktusy s krátkými upoutávkami na jejich obsah jsou postupně doplňovány i obsahy starších ročníků. Návštěvnost stránek je vysoká, jen za poslední rok bylo zaznamenáno více než 30 000 přístupů. Úplné znění zprávy je v příloze zápisu.

 10. V diskusi na VH vystoupili:
  • K návrhu na změny stanov Společnosti (přednesl Jar. Vích) diskutovali postupně: př. Běťák, Kubeša (celkem 5x), delegát za KK Nitra př. Halama, př. Červinka, Kubát, Sobota, Vích a Novák. V souhrnu se jednalo o stanoviska protichůdná (ano, ne, proč ano, proč ne, změny provést až po diskusi v organizacích), až se nakonec došlo k závěru, který je přesně vyjádřen v příslušném bodu usnesení.
  • Př. Michálková zdůvodnila návrh na rozšíření výboru o 1 člena ze SR.
  • Př. Kubát – nerozšiřovat počet členu výboru, zejména z důvodů ekonomických.
  • př. Baran – zlepšení komunikace mezi slovenskými kluby a podpora návrhu na rozšíření výboru.
  • Př. Gratias – když se rozšířila redakční rada časopisu, lze rozšířit i počet členů výboru, ale za podmínky, že se zároveň sníží náklady na cestovné při jednáních příslušných orgánů Společnosti.
  • Př. Táslar – je vhodné rozhodnout o pořadateli příští VH již dnes, aby se přísl. klub mohl na tuto akci řádně připravit, kandidatura KK Most nebyla před 4 lety vzata na vědomí, letos jeho klub podporuje kandidaturu Piešťan.

   

 11. Po volbách nového výboru SČSPKS bylo Valnou hromadou schváleno následující usnesení:
   
 12. USNESENÍ
 • VH schvaluje zprávu o činnosti výboru přednesenou př. Víchem
 • VH schvaluje zprávu o hospodaření Společnosti přednesenou př. Stuchlíkem
 • VH schvaluje zprávu komise revizorů účtů přednesenou př. Kubátem
 • VH bere na vědomí zprávy: O činnosti vydavatelské a redakční rady (přenesl př. Běťák) šéfredaktora časopisu (Pavelka), správce webu (připravil Podešva, přednesl Vích) a archivní sekce (Vochozka)
 • VH schvaluje rozšíření redakční rady časopisu Kaktusy o nové členy (př. Berka, Fábián a Janeba)
 • VH schvaluje cenu časopisu pro rok 2013 ve výši 270 Kč za ročník a 340 Kč při individuálním odběru poštou.
 • VH projednala a schválila udělení ceny Zlatý Alberto pro rok 2013 ing. Stanislavu Stuchlíkovi z KK Brno.
 • VH pověřuje nově zvolený výbor Společnosti průběžně projednat a schválit změny Stanov SČSPKS v průběhu max. dvou let nového volebního období.
 • VH pověřuje Klub kaktusářů v Piešťanech uspořádat příští Valnou hromadu v roce 2016.
 • Valná hromada zvolila nový výbor v následujícím složení
  (
  v závorce je uvedena funkce po volbách na první ustavující schůzi výboru):
 1. Ing. Jaroslav Vích, Chuchelná (předseda výboru SČS PKS).
 2. Ing. Ivan Běťák, Praha (tajemník SČS PKS)
 3. Ing. Stanislav Stuchlík, Brno (hospodář SČS PKS)
 4. Ing. Zdeněk Červinka, Čelákovice (místopředseda pro české kraje)
 5. Petr Metela, Brno (místopředseda pro české kraje)
 6. MUDr. Roman Staník, Bratislava (místopředseda pro Slovenskou republiku)
 7. Ján Baran, Zvolen
 8. Ing. Lubomír Berka, Praha
 9. František Cigánek, Hodonín
 10. Radek Čech, Brno
 11. Zdeněk Franc, Dvůr Králové nad Labem
 12. Mgr. Jan Gratias, Roudnice nad Labem
 13. Ing. Jozef Chalupecký, Spišská Nová Ves
 14. Lumír Král, Ostrava
 15. Ing. Ivan Kubát, Jihlava (člen komise revizorů účtů)
 16. Ing. Libor Kunte, Děčín
 17. Ing. Milan Kůrka, Plzeň
 18. Miroslav Luňák, Trenčín
 19. Jana Michálková, Piešťany
 20. Karol Novotný (člen komise revizorů účtů)
 21. Mgr. Petr Pavelka, Praha
 22. Pavel Pavlíček, Chrudim
 23. Ing. Zdeněk Podešva, Hulín (správce internetových stránek SČS PKS)
 24. Alexander Táslar, Most (člen komise revizorů účtů)
 25. Jiří Vochozka, Suchdol nad Lužnicí (předseda archivní sekce)
 • VH potvrdila následující složení vydavatelské (VR) a redakční rady (RR) časopisu Kaktusy:
 1. Ing. Ivan Běťák, Praha (předseda VR)
 2. Mgr. Petr Pavelka, Praha (předseda RR)
 3. Ing. Jaroslav Vích, Chuchelná (VR)
 4. Ing. Stanislav Stuchlík, Brno (VR)
 5. Pavel Pavlíček, Chrudim (VR)
 6. Ing. Miroslav Halfar, Frýdek-Místek (VR)
 7. Ing. Lubomír Berka, Praha
 8. Ladislav Fábián, Nové Zámky
 9. Mgr. Jan Gratias, Roudnice nad Labem
 10. Ing. Libor Kunte, Děčín
 11. Ph.D. Zlatko Janeba, Praha
 12. Ing. Josef Odehnal, Brno (VR)
 13. PhDr. Rudolf Slaba, Písek
 14. Ing. Vladimír Šedivý, Praha
 15. Jiří Štembera, Poříčany (redaktor časopisu)
 16. Mudr. Vítězslav Vlk, Rokycany

Členové nově zvoleného výboru Společnosti zastupují tyto regiony:

Ján Baran - Střední Slovensko
Ing. Lubomír Berka - Praha
Ing. Ivan Běťák - Praha
František Cigánek - Jižní Morava
Radek Čech - Brno
Ing. Zdeněk Červinka - Střední Čechy
Zdeněk Franc - Východní Čechy
Mgr. Jan Gratias - Severní Čechy
Ing. Jozef Chalupecký - Východní Slovensko
Lumír Král - Severní Morava
Ing. Ivan Kubát - Vysočina
Ing. Libor Kunte, Ph.D. - Severní Čechy
Ing. Milan Kůrka, Plzeň - Západní Čechy
Miroslav Luňák, Trenčín - Západní Slovensko
Jana Michálková - Jižní Slovensko
Petr Metela - Brno
Karol Novotný - Severní Slovensko
Mgr. Petr Pavelka - Praha
Pavel Pavlíček - Východní Čechy
Ing. Zdeněk Podešva - Střední Morava
MUDr. Roman Staník - Bratislava
Ing. Stanislav Stuchlík - Brno
Alexander Táslar - Západní Čechy
Ing. Jaroslav Vích - Severní Morava a Slezsko
Jiří Vochozka - Jižní Čechy


 
Zapsal Jan Gratias
Zápis ověřil: Jaroslav Vích
 
Příloha zápisu: Zprávy přednesené na VH 2012 v Plzni

 

Dokumenty SČSPKS

Stanovy SČSPKS

Zprávy z Valných hromad
Valná hromada 2000
Valná hromada 2004
Valná hromada 2008
Valná hromada 2012
Valná hromada 2016

Zprávy Archivní sekce

 

  

 

 


Loading
     

SČSPKS © 1998-2012, aktualizováno 29.10.2016.  Webmaster Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz