Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti

 Výbor

 Revizní komise
 Vydavatelská rada
 Redakční rada
 Archivní sekce
 
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

  Orgány Společnosti

ZPRÁVA o jednání řádné VALNÉ HROMADY
Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů
v sobotu 25. listopadu 2000 v sále A3 Univerzity Pardubice

Na Valné hromadě bylo přítomno 78 kaktusářů, z toho 33 delegátů organizací s hlasem rozhodujícím, jmenovitě z klubů:
Benešov u Prahy, Bratislava, Brno, Čelákovice, Dvůr Králové nad Labem, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Hodonín, Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Jihlava, Kolín, Kroměříž, Liberec, Litoměřice, Most, Nový Bydžov, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Prostějov, Praha, Přelouč, Příbram, Roudnice nad Labem, Rychnov nad Kněžnou, Sokolov, Tábor, Trutnov, Ústí nad Orlicí a Vrútky.


Zpráva o činnosti. Jednání VH zahájil v 10 hodin tajemník SČSPKS př. Běťák. Po volbě komisí přednesl zprávu o činnosti výboru Společnosti za uplynulé čtyřleté volební období předseda př. Odehnal. Ve zprávě bylo m.j. uvedeno:

Velmi dobře se podařilo plnit hlavní cíl Společnosti, tj. vydávání časopisu Kaktusy. Zvláště úspěšná byla mimořádná čísla, tzv. speciály. Mutace speciálů v německém jazyce byla kladně hodnocena i v časopise KuaS. V roce 1999 bylo prodáno 2449 ročníků, v roce 2000 bylo prodáno 2452 ročníků, zbytek nákladu časopisu (zhruba 400 ročníků) bude výbor prodávat formou komisního prodeje na výstavách kaktusářských klubů. Snaha o udržení co nejnižší ceny časopisu byla výrazně zmařena až pro rok 2001, vzhledem ke zvýšení DPH z 5 % na 22 % a ke zdražení poštovného.

Vydavatelská a redakční rada se scházely pravidelně před vydáním každého čísla časopisu. Jednání byla konstruktivní, demokratická, s vysokou účastí jejich členů. Roste význam internetové stránky Společnosti, o kterou se vzorně stará př. Podešva. (Ten později doplnil zprávu předsedy a podal návrh na zřízení nové domény s názvem, který zveřejníme až po její registraci.).
Od 13. 2. 1999 vykonává funkci pokladníka př. Stuchlík - díky této změně má Společnost průhledné a přesné vedení pokladny jako nikdy předtím.

Na podnět některých organizací zahájil výbor Společnosti jednání s MŽP a ČIŽP. Závěry z těchto jednání nejsou nijak převratné, ale je třeba v nich pokračovat s cílem, jenž byl formulován v usnesení VH. Významnou oblastí činnosti klubů sdružených ve Společnosti jsou výstavy K+S. Je škoda, že se kluby připravují o bezplatnou reklamu akcí tím, že včas neohlásí jejich datum a místo konání redaktorovi časopisu.. Stále se nedaří připravovat náplň obsahu časopisu alespoň na 2 čísla dopředu. Vyzýváme především nové a začínající autory, prostě všechny, kteří mají k problematice K+S co říci, aby neváhali a napsali své příspěvky.

Na základě iniciativy KK Chrudim a př. Pavlíčka se výbor Společnosti rozhodl počínaje rokem 2000 udělovat každoročně cenu "Zlatý Alberto" jako výraz poděkování těm, co se významným dílem zasloužili o rozvoj naší zájmové činnosti.

Na závěr své zprávy př. Odehnal řekl, že k podobným kladným stránkám naší činnosti však patří i některé negativní jevy. Někdy se zbytečně vzájemně napadáme nebo pomlouváme, často nám chybí nadhled, tolerance, soudnost a pokora. Zamysleme se nad tím a udělejme vše pro bezkonfliktní další rozvoj našeho hobby i v novém tisíciletí.

Zprávu o hospodaření přednesl př. Stuchlík. Ocenil velmi dobrou platební morálku organizací, zejména v roce 2000. Vysvětlil, jaké jsou možnosti vydávání „speciálů“ a uvedl, že pokladní zůstatek SČS PKS ke dni 7.11. 2000 činil 139 448.27 Kč , s tím, že do konce roku 2000 se částka sníží o náklady na 4. číslo časopisu a jeho přílohy.

Zprávu revizorů účtů přednesl předseda této komise př. Kubát. Po celé období i přesto, že došlo ke změně ve funkci hospodáře (pokladníka), byly veškeré účty vedeny řádně, čitelně a přehledně, zjištěné nedostatky byly jen drobného administrativního rázu a byly vždy na místě či v krátkém dohodnutém termínu odstraněny.

Diskuse na VH byla tentokrát neobvykle bohatá, dlouhá a živá. Většina příspěvků se týkala problémů s výkladem prováděcí vyhlášky k zákonu ČR o CITES. Ozvaly se jak názory velmi konstruktivní, tak i krajně radikální. Zajímavým námětem byl podnět k jednání s výborem parlamentu, mimořádně negativní ohlas měl článek uveřejněný v příloze deníku MF -DNES ze čtvrtka 16. listopadu, který nechutně zavádějícím způsobem ovlivňuje veřejné mínění o kaktusářích v ČR. Po dosti složitých úvahách se nakonec podařilo dosáhnout konsensu a ten demonstrovat v přijatém usnesení.


Volby nového výboru: důležitým bodem programu byly též volby nového výboru SČS PKS na další čtyřleté funkční období: Opakovaně bylo poděkováno odstupujícím členům výboru, př. JUDr. Miroslavu Veverkovi a př. Juraji Labancovi.

Valná hromada pak zvolila výbor v následujícím složení (v závorce je uvedena funkce po volbách na první ustavující schůzi výboru):

Ing. Ivan Běťák, Praha (tajemník SČS PKS)
Ing. Zdeněk Červinka, Čelákovice (místopředseda pro české kraje)
František Dufek, Hodonín
Zdeněk Franc, Dvůr Králové nad Labem
Mgr. Jan Gratias, Roudnice nad Labem
František Jenček, Liberec
Ing. Vladimír Ježovič, Zvolen, SR
Lumír Král, Ostrava
Ing. Milan Kůrka, Plzeň
Ing. Josef Odehnal, Brno (předseda SČS PKS)
Pavel Pavlíček, Chrudim
Ing. Zdeněk Podešva, Hulín (správce internetových stránek SČS PKS)
Jan Říha, prom. biolog, Lysá nad Labem
MUDr. Roman Staník, Bratislava (místopředseda pro Slovenskou republiku)
Ing. Stanislav Stuchlík, Brno (hospodář SČS PKS)
Ing. Vladimír Šedivý, Praha
Milan Štrauch, Smižany, SR
Miroslav Trtílek, Brno
Ing. Jaroslav Vích, Chuchelná (místopředseda pro moravské kraje)
 
 
Revizoři účtů:
 
Ing. Ivan Kubát, Vyskytná nad Jihlavou - Hlávkov
Karol Novotný, Ružomberok, SR
Alexandr Táslar, Most

Valná hromada SČS PKS přijala dne 25. 11. 2000 následující usnesení:

 • VH schvaluje zprávu o činnosti výboru přednesenou př. Odehnalem.
 • VH schvaluje zprávu o hospodaření Společnosti přednesenou př. Stuchlíkem
 • VH schvaluje zprávu komise revizorů účtů přednesenou př. Kubátem.
 • VH schvaluje zřízení nové internetové domény (název byl schválen, ale uvedeme jej až po registraci) s úhradou poplatků s tímto účelem spojených.
 • VH schvaluje zvýšení odměny za výkon funkce hospodáře Společnosti na 10 000,- Kč ročně btto.
 • VH bere na vědomí, že SPKS Praha zakoupí pomůcku vhodnou pro členy publikují odborné texty o K+S ("ZANDER - Dictionary of plant ..) v ceně 150 USD.
 • VH ukládá VR a RR pokračovat ve zkvalitňování úrovně časopisu Kaktusy a ve vydávání 1 až 2 speciálů ročně podle finančních možností.
 • VH ukládá výboru Společnosti pokračovat v jednáních s Ministerstvem životního prostředí ČR a Českou inspekcí životního prostředí, zejména v otázkách uznávání legitimity vlastnictví a dovozu kulturních rostlin.
 • VH ukládá nově zvolenému výboru SČSPKS zahájit jednání s výborem pro životní prostředí Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky ohledně prováděcí vyhlášky MŽP ČR č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů. (Výbor ustaví pracovní skupinu dobrovolníků, která bude pověřena jednáním s tímto výborem PSP ČR.)
 • VH rozhodla, aby výbor Společnosti písemně reagoval na článek v příloze MF DNES ze dne 16.11.2000.
 • VH apeluje na nově zvolený výbor, aby neopomíjel hájit oprávněné zájmy pěstitelů K+S sdružených ve SČSPKS, včetně případných dalších reakcí na zveřejňování nepravdivých informací o činnosti českých kaktusářů.

Na závěr jednání poděkoval př. Odehnal pořadatelům - členům KK Pardubice za přípravu zasedání, které proběhlo bez organizačních problémů v důstojném a příjemném prostředí. Odpolední program pokračoval skvělými přednáškami př. Pavelky a př. Staníka.
 

Zprávu o Valné hromadě z pověření výboru připravil Jan Gratias.


 

Dokumenty SČSPKS

Stanovy SČSPKS

Zprávy z Valných hromad
Valná hromada 2000
Valná hromada 2004
Valná hromada 2008
Valná hromada 2012
Valná hromada 2016

Zprávy Archivní sekce
 
 

 

  

 

 


Loading
     

SČSPKS © 1998-2012, aktualizováno 29.10.2016.  Webmaster Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz