Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika   
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

  CITES - Úmluva o mezinárodním obchodu  

CITES: Novela vyhlášky č. 82/1997 Sb. - informace z konzultačního semináře (20.1.1999)

V listopadu 1998 vešla v platnost nová vyhláška Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) č. 264/1998 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů ze seznamů CITES. Proto dne 20. 1. 1999 proběhl konzultační seminář s názvem „Aktuální podmínky pro vývoz a dovoz ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin“, jehož se za pěstitele kaktusů a sukulentů zúčastnili Pavel Pavliček a Petr Pavelka jr. Na semináři přednášeli zaměstnanci MŽP, RNDr. Petr Švec z oddělení mezinárodních smluv ochrany přírody, který tedy zodpovídá za agendu CITES, a právnička odboru ochrany přírody Hana Malá.

Dr. Švec nejdříve stručně seznámil asi 40 přítomných s historií úmluvy CITES (vznikla v roce 1975), jejímž 135. členem se Česká republika stala roku 1992 přijetím zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. Dnes tato úmluva zahrnuje 146 států. Teprve přijetím zákona č. 16/1997 Sb. a vyhlášky č. 82/1997 Sb. došlo k její praktické aplikaci. Poté se Dr. Švec věnoval změnám ve znění jednotlivých paragrafů oproti vyhlášce 82/1997 Sb., které se nás však přímo netýkaly.

Došlo však k některým změnám v seznamech ohrožených druhů patřících do příloh č. 1 a č. 2. Z přílohy č. 2 byly vyjmuty následující hybridy a kultivary: Hatiora x graesneri (velikonoční kaktus), hybridy a kultivary rodu Schlumbergia (vánoční kaktus), barevné kultivary Gymnocalycium mihanovichii, kultivary Opuntia microdasys a kultivary Euphorbia trigona, a tedy na jejich dovoz již není nutné CITES dovozní povolení (samozřejmě se vyžaduje fytosanitární certifikát).


Příloha č. 8 obsahuje seznam druhů, na které se nevztahuje registrační povinnost. A ta se podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona nevztahuje na:

  • živé exempláře rostlinného původu uměle vypěstované, pokud se jedná o druhy rostlin vyjmenovaných v příloze č.1, tedy na všechny semenáče
  • všechny živé exempláře druhů rostlin vyjmenovaných v příloze č. 2 – tedy jak na dospělé rostliny, tak semenáče jakéhokoliv původu.

Nikdo se tedy nemusí obávat, že je nutné zaregistrovat všechny kaktusy ve sbírce.


V diskusi na otázku jak postupovat, když si při cestě do zahraničí nakoupíte rostliny z přílohy č. 2, vyřídíte CITES vývozní povolení a chcete se vrátit do Čech, navrhl Dr. Švec tento způsob: Před odjezdem si podejte žádost o CITES dovozní povolení na MŽP a v kolonce dovážených druhů uveďte “viz seznam”. Oznamte svůj úmysl Dr. Švecovi nebo Dr. Kučerovi. Začne probíhat řízení, a jelikož seznam dovážených druhů chybí, bude pozastaveno. Jakmile získáte v zahraničí potřebné CITES vývozní povolení, zašlete jej faxem s přesným počtem a názvy rostlin Dr. Švecovi na 02-67311096 a uveďte, kdy potřebujete CITES dovozní povolení vystavit a kdo si jej vyzvedne. Ústně bylo slíbeno, že dovozní povolení bude do vámi uvedeného termínu vystaveno. Ten, kdo povolení vyzvedne, na vás pak počká na hranicích nebo na letišti …

Doufám, že tento návrh bude ministerstvo uplatňovat v praxi, protože jinak je legální dovoz do České republiky nemožný, pokud dopředu nevíte, jaké druhy dovezete a v jakém počtu. V zahraničí jsou tato povolení často vyřizována na počkání po předchozí domluvě.

Na otázku týkající se semen mexických kaktusů jsme se dozvěděli, že na žádost Mexika byly do přílohy č. 2 zahrnuta semena mexických kaktusů pocházející z Mexika (netýká se semen druhů přílohy č. 1), a tedy na jejich vývoz a dovoz jsou nutná CITES povolení. To se ovšem nevztahuje na semena sbíraná z uměle vypěstovaných rostlin, kde neexistují žádná omezení. Rozlišit v přírodě sbíraná semena a semena z kulturních rostlin nelze. Při obchodu s nimi je však nutné být připraven prokázat jejich původ.

Vyhláška č. 264/1998 Sb. nepatrně zjednodušuje obchod s některými tržně zajímavými kultivary, ale neulehčuje život pěstitelům, kteří si chtějí dovézt od svého známého v zahraničí několik semenáčů kaktusů do své sbírky. Na drobné pěstitele se vztahují stejné povinnosti jako na obchodníky s rostlinami. Komplikacím s úřady se i nadále nejlépe vyhnete tak, že tyto rostliny ze zahraničí dovážet nebudete, nebo pro naplnění zákonných povinností budete muset bohužel podstoupit stejnou (časově i finančně nákladnější) proceduru jako obchodní firmy.


CITES na webu SČSPKS

CITES: zákon č. 114/1992 Sb.  Své zkušenosti popisuje v tomto příspěvku Slavomír Dupal.

CITES: Novela vyhlášky č. 82/1997 Sb.
Informace z konzultačního semináře (20.1.1999).

Záznam z jednání mezi Českou inspekcí životního prostředí a SČSPKS ze dne 26. dubna 2001. 

 

 


Loading
     

SČSPKS © 1998-2012, aktualizováno 27.12.2014.  Webmaster ing. Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz