Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti

 Výbor

 Revizní komise
 Vydavatelská rada
 Redakční rada
 Archivní sekce
 
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

  Aktuality a zprávy Společnosti

Informace pro kaktusářské organizace a jejich funkcionáře

Ve druhém čísle loňského ročníku časopisu Kaktusy byla zveřejněna základní informace, týkající se nové právní úpravy sdružovacího práva od 1. 1. 2014. Nový občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.) považuje veškeré zájmové organizace, tedy i organizace kaktusářů a sukulentářů, za spolky a ukládá spolkům upravit název spolku a jeho stanovy ve smyslu zákona. Tyto změny musí být zapsány v tzv. spolkovém rejstříku. Během doby došlo ke zpřesnění právního výkladu ustanovení nového občanského zákoníku a ukázalo se, že se některé obavy nenaplní.

To se ale netýká vyžadovaných administrativních povinností, které je třeba při zápisu do spolkového rejstříku doložit příslušnými listinami. V souvislosti se změnami sdružovacího práva bylo nutno především upravit stanovy Společnosti (SČSPKS). Úprava stanov Společnosti byla, na základě usnesení Valné hromady (Plzeň, 15. 9. 2012), schválena výborem SČSPKS dne 26. 9. 2015 v Chrudimi. Upravené stanovy budou zveřejněny na webových stránkách SČSPKS a předpokládám, že budou v tištěné podobě rozeslány spolu s prvním číslem příštího ročníku časopisu Kaktusy.

Aby mohla Společnost pracovat více méně na stejných principech jako doposud, bylo nutno přistoupit k některým dílčím úpravám. Především název Společnosti je doplněn o zkratku „z. s.“ tj. „zapsaný spolek“ se sídlem Společnosti v Brně, Scheinerova 20, PSČ 628 00. Působnost Společnosti se vztahuje na území České republiky a Slovenské republiky a je uplatňována zejména prostřednictvím pobočných spolků, které mají svou právní subjektivitu, vystupují a jednají v právních vztazích vlastním jménem, a mají samostatnou majetkovou odpovědnost.

Cíle Společnosti zůstávají v zásadě stejné a jsou definovány takto: na základě dobrovolnosti koordinovat součinnost těch dobrovolných organizací na území České republiky a Slovenské republiky, které sdružují zájemce o pěstování a studium kaktusů a jiných sukulentních rostlin. Součinnost se týká zejména vzájemné výměny informací o spolkovém dění v zúčastněných pobočných spolcích, v koordinaci akcí, přesahujících rámec jednotlivých pobočných spolků, ve spojení sil a finančních prostředků k vydávání a distribuci odborného tisku a literatury, ve vzájemném zpřístupnění odborných a vzdělávacích akcí a v reprezentování celostátního kaktusářského hnutí při jednání s úřady a obdobnými partnery v zahraničí. SČSPKS se bude zasazovat o trvale udržitelný rozvoj a tím i o ochranu přírody, podle zákona ČNR o ochraně přírody a krajiny č. 114/92 Sb.

Na základě úpravy stanov, schválené výborem SČSPKS, předpokládáme, že se stávající organizace budou i nadále podílet na činnosti SČSPKS jako pobočné spolky SČSPKS. Současný název spolku bude nutno rozšířit o dodatek „ …, pobočný spolek SČSPKS“. Členství bude potvrzeno dohodou obou subjektů o přistoupení pobočného spolku ke Společnosti a jejím cílům, kterou podepíší dva funkcionáři oprávnění jednat podle stanov SČSPKS nebo stanov pobočného spolku.

Zápis pobočných spolků do spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, provede výbor Společnosti. Řízení ve věci zápisu bude osvobozeno od soudního poplatku podle §11, odst. 1, písm. k, novelizovaného zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Bude potřeba, aby pobočné spolky doložily předepsané, správně vyhotovené listiny a dodržely termíny, které jim budou oznámeny. Od 1. 1. 2017 budou údaje, zapsané ve spolkovém rejstříku považovány za závazné (viz zák. č. 304/2013 o veřejných rejstřících). K zápisu budeme potřebovat:

  1. Oboustranně podepsanou dohodu o přistoupení pobočného spolku ke Společnosti a jejím cílům
  2. Dokument, který osvědčuje umístění sídla pobočného spolku
  3. Čestná prohlášení členů statutárního (příp. kontrolního) orgánu
  4. Zápis o změně stanov a stanovy pobočného spolku, které splňují požadavky zákona č. 89/2012 Sb. příp. další listiny, kterými bude třeba doložit zápis pobočného spolku.

Písemné doklady ad. 1 až 3 k vyplnění a podpisu zabezpečí Výbor Společnosti vč. pokynů k vyplnění. Pokud již pobočný spolek stanovy má, bude třeba posoudit, zda tyto stanovy obsahují údaje vyžadované zák. č. 89/2012 Sb., příp. bude možno použít vzor jednoduchých stanov. Také k bodu ad. 4 dostanou pobočné spolky potřebné informace vč. vzoru jednoduchých stanov pobočného spolku. Výše uvedené písemnosti budou pobočným spolkům doručeny poštou nebo funkcionářem výboru Společnosti. Současně budou tyto písemnosti a informace zveřejňovány na webových stránkách Společnosti (www.cs-kaktusy.cz). Protože se jedná o největší organizační změnu od založení Společnosti, žádám funkcionáře pobočných spolků o aktivní přístup k této změně.

Očekávám, že veškeré potřebné údaje k zápisu do spolkového rejstříku budou shromážděny nejpozději do konce března 2016 tak, aby zápis do spolkového rejstříku mohl proběhnout bez komplikací.


 
Jaroslav Vích, předseda SČSPKS
 
Příloha: Změna Stanov „Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, z. s.“

 

Dokumenty SČSPKS

Stanovy SČSPKS (úprava 2015)
Stanovy SČSPKS (původní)

Zprávy z Valných hromad
Valná hromada 2000
Valná hromada 2004
Valná hromada 2008
Valná hromada 2012

Zprávy Archivní sekce

 

  

 

 


Loading
     

SČSPKS © 1998-2012, aktualizováno 25.10.2015.  Webmaster Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz